HANDELSBETINGELSER FOR OPTOPRO APS

 

Generelle tilbuds-, salgs- og leveringsbetingelser pr. 1. juni 2013.

Købers ordre er kun bindende for OptoPro ApS, når køber har modtaget skriftlig (eller mundtlig) ordrebekræftelse.

På ordre under DKR 500,00 er OptoPro ApS berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr på DKR 75,00.

Ethvert tilbud er gældende i 30 dage fra afgivelsesdatoen, med mindre andet er skriftligt aftalt. Vi tager forbehold for mellemsalg.

Nedenstående almindelige tilbuds-, salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.

Priser:

OptoPro ApS forbeholder sig ret til ændringer af tilbudspriser og rabatter uden forudgående varsel, såvel før som efter accept under hensyn til ændring af materialepriser, priser fra underleverandører, ændringer i offentlige afgifter, kursændringer, lønændringer og andet. Angivne priser på faktura og i prislister, er nettopriser excl. moms, afgift og forsendelsesomkostninger. Vi tager ligeledes forbehold for prisændringer på varer noteret i restordre, som altid vil blive debiteret til dagspris pr. fakturadato.

Levering:

Al transport sker for købers regning og risiko. Alle beskadigelser skal meddeles skriftligt til sælger omgående efter varens modtagelse, ledsaget med en erklæring herom fra transportøren. Evt. erstatningspligt påhviler kun OptoPro ApS, såfremt forsendelsen har været uforsvarligt emballeret.

OptoPro ApS forbeholder sig ejendomsretten af varen købt på kredit, indtil den fulde købesum er erlagt. Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen.

Betalingsbetingelser:

Med mindre andet er aftalt skal alle fakturaer betales netto kontant. Betaling med anvisninger eller checks anses ikke for betalt, før fuld indfrielse har fundet sted. Ved enhver forsinket betaling er sælger berettiget til at beregne morarenter fra fakturadatoen med 1,5% pr. måned samt et rykkergebyr på DKR 50,00.

Leveringstid:

Såfremt intet andet er aftalt finder levering sted snarest muligt. I tilfælde, hvor leverings uge er aftalt, er levering på den sidste dag i den stipulerede leverings uge i enhver henseende at anse for rettidig levering.

OptoPro ApS kan kræve udskydelse af leveringstiden i følgende tilfælde: - Ved forandring af ordren, som kræves af køber - Ved forsinkelse af leverancer eller serviceydelser som køberen selv udfører eller lader udføre. - I tilfælde af force majeure eller af, at arbejdet med leverancen må standses eller bliver forsinket ved offentligt pålæg.

I de ovennævnte punkter forbeholder OptoPro ApS sig tillige ret til regulering af den aftalte pris i overensstemmelse med de hos OptoPro ApS´ i denne anledning opstående omkostninger.

OptoPro ApS er ikke forpligtet til at erstatte tab som følge af manglende levering eller evt. overskridelse af leveringstiden.

Fordringshavermora:

Undlader køber efter leveringstidspunktet er indtruffet at afhente materiallet eller give ordre til forsendelse, er OptoPro ApS berettiget til at oplagre og forsikre ydelsen for købers regning. Undlader køberen trods skriftlig opfordring at afhente materiellet er OptoPro ApS, også i tilfælde, hvor materiellet er fremstillet specielt efter købers anvisning eller specifikation – berettiget til at sælge dette bedst muligt for købers regning.

Mangler:

Køber er forpligtet til at foretage en grundig undersøgelse og afprøvning af det leverede umiddelbart efter modtagelse, og ved mangler eller fejl straks give meddelelse herom. Køber kan ikke påberåbe sig mangler, hvis køber undlader at reklamere omgående over senere konstaterede mangler, som køber ikke har konstateret eller burde have konstateret ved lovgivningen. Sælger påtager sig i intet tilfælde noget ansvar for følgeskader.

Dette gælder også udlejningsprodukter.

Emballage:

Emballagen er fri og skal ikke returneres, med mindre andet er anført på fakturaen. Emballage, der debiteres kunden, godtgøres med den fakturerede værdi –10%, såfremt emballagen returneres franco i intakt stand inden 6 måneder efter leveringsdato fra OptoPro ApS.

Garanti:

OptoPro ApS´ ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden for 2 år fra den dag varen blev leveret.

Garanti ydes i samme udstrækning, som den ydes os af vore leverandører.

Specialkabel samt afkappede kabellængder:

For produkter der fremstilles eller hjemtages specielt til køber, må der accepteres afvigelser på +/- 10% af det bestilte kvantum.

Reparationer:

Ved returnering af defekt vare skal der, udover kopi af faktura/følgeseddel, hvorpå produktet er købt, altid medfølge en klar og tydelig beskrivelse af fejlen, og i hvilke opstilling fejlen viser sig. Hvis det indleverede produkt viser sig at være fejlfrit, vil der blive debiteret et produktafhængigt afprøvningsgebyr på minimum DKR 150,00.

Returnering af varer:

Reklamationer skal ske inden 8 dage. Der er generelt ikke returret, men vi tager selvfølgelig de fra OptoPro ApS´ side fejlleverede produkter retur. Ved indsendelse/indlevering skal der altid leveres en kopi af fakturaen eller følgeseddel, hvorpå produktet er købt. Produkterne skal returneres i original emballage, komplet med tilhørende manualer, ledninger og lignende. Emballagen skal være ubeskadiget og fri for markeringer af enhver art. Hvis der ikke er tale om fejllevering, vil produkter kun blive ombyttet eller krediteret mod et gebyr på 10% af varens fakturerede værdi. Såfremt der er mangler eller skader ved retursendingen fratrækkes omkostninger til udbedring.

Alle fragtudgifter i forbindelse med returnering af varer påhviler kunden. Varen returneret mere end 30 dage fra leveringsdato tages ikke retur. Ikke lagerførte special- og skaffevarer kan ikke returneres.

OptoPro ApS er berettiget til et krediteringsgebyr på 10% af varens værdi, dog minimum DKR 75,00.

Erstatning:

Såfremt sælger skal betale erstatning til køber, vil denne erstatning aldrig kunne overstige et beløb svarende til værdien af det leverede.

Katalog, tegninger og beskrivelse:

Alle specifikationer og oplysninger om vægt, dimensioner, pris, ydeevne, tekniske og andre data anført i kataloger, prospekter, annoncer, billedmaterialer og prislister eller lignende er alene vejledende.

Billeder, tekst og datablade i OptoPro ApS´ katalog, eller i andet materiale må ikke eftergøres uden skriftlig tilladelse fra OptoPro ApS. Grafisk tilrettelæggelse, produktion og copyright: OptoPro ApS, Herlev.

Forbehold:

Der tages forbehold for fejl og udeladelser, oplysninger om pris, specifikation og lignende.

Værneting:

Vistigheder i anledning af aftalen og til denne føjede betingelser, samt tvistigheder i øvrigt mellem parterne angående det leverede, skal afgøres i Sø- og Handelsretten i København.


Gå til toppen